دانلود نرم افزار مدیریت مدارس

کاتالوگ های نرم افزار هوشمند سازی مدارس سمیم

راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت مدارس سمیم

دانلود نرم افزار های سامانه هوشمند سازی مدارس سمیم

 

دانلود کتاب های مقطع ابتدایی

نام کتاب کد کتاب مقطع پایه تغییرات دریافت کتاب
فارسی بخوانیم اول دبستان ۱ ابتدایی اول بدون تغییر دانلود
فارسی مهارت ها ی نوشتن اول دبستان ۱-۱ ابتدایی اول بدون تغییر دانلود
ریاضی اول دبستان ۲ ابتدایی اول بدون تغییر دانلود
علوم تجربی اول دبستان ۴ ابتدایی اول بدون تغییر دانلود
آموزش قرآن اول دبستان ۴-۱ ابتدایی اول بدون تغییر دانلود
فارسی مهارت های خوانداری دوم دبستان ۵ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
فارسی مهارت های نوشتاری دوم دبستان ۵-۱ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
ریاضی دوم دبستان ۶ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
علوم تجربی دوم دبستان ۷ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
هدیه های آسمان دوم دبستان ۸ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
آموزش قرآن دوم دبستان ۸-۱ ابتدایی دوم بدون تغییر دانلود
آموزش قرآن دوم دبستان ویژه مدارس قرآنی ۸-۶ ابتدایی دوم   دانلود
فارسی خوانداری سوم دبستان ۹ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
فارسی نوشتاری سوم دبستان ۹-۱ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
ریاضی سوم دبستان ۱۰ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
علوم سوم دبستان ۱۱ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
هدیه های آسمان سوم دبستان ۱۲ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
آموزش قرآن سوم دبستان ۱۲-۱ ابتدایی سوم بدون تغییر دانلود
مطالعات اجتماعی سوم دبستان ۱۳ ابتدایی سوم تغییر یافته دانلود
فارسی خوانداری چهارم دبستان ۱۴ ابتدایی چهارم تغییر یافته دانلود
فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری ۱۴-۱ ابتدایی چهارم تغییر یافته دانلود
ریاضی چهارم دبستان ۱۵ ابتدایی چهارم تغییر یافته دانلود
علوم تجربی چهارم دبستان ۱۶ ابتدایی چهارم تغییر یافته دانلود
هدیه های آسمان چهارم دبستان ۱۷ ابتدایی چهارم   دانلود
آموزش قرآن چهارم دبستان ۱۷-۱ ابتدایی چهارم بدون تغییر دانلود
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان ۱۸ ابتدایی چهارم تغییر یافته دانلود
فارسی بخوانیم پنجم دبستان ۲۰ ابتدایی پنجم   دانلود
فارسی بنویسیم پنجم دبستان ۲۰-۱ ابتدایی پنجم   دانلود
ریاضی پنجم دبستان ۲۱ ابتدایی پنجم   دانلود
علوم تجربی پنجم دبستان ۲۲ ابتدایی پنجم   دانلود
هدیه های آسمان پنجم دبستان ۲۳ ابتدایی پنجم   دانلود
آموزش قرآن پنجم دبستان ۲۳-۱ ابتدایی پنجم بدون تغییر دانلود
کتاب کار هدیه های آسمان پنجم دبستان ۲۳-۴ ابتدایی پنجم   دانلود
تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان ۲۴ ابتدایی پنجم   دانلود
هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی پنجم دبستان ۳۳ ابتدایی پنجم بدون تغییر دانلود
فارسی (مهارت خوانداری) ششم دبستان ۳۴ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
فارسی (مهارت های نوشتاری)ششم دبستان ۳۴-۱ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
کتاب کار (کارو فناوری)ششم دبستان ۳۴-۱۰ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
علوم تجربی ششم دبستان ۳۴-۲ ابتدایی ششم تغییر یافته دانلود
هدیه های آسمان ششم دبستان ۳۴-۳ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
آموزش قرآن ششم دبستان ۳۴-۴ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
مطالعات ششم دبستان ۳۴-۵ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
ریاضی ششم دبستان ۳۴-۶ ابتدایی ششم تغییر یافته دانلود
ضمیمه هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه اهل سنت ۳۴-۷ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود
کتاب کار تفکر و پژوهش ششم دبستان ۳۴-۸ ابتدایی ششم تغییر یافته دانلود
هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی ششم دبستان ۳۴-۹ ابتدایی ششم بدون تغییر دانلود

دانلود کتاب های مقطع متوسطه دوره اول

نام کتاب کد کتاب مقطع پایه تغییرات دریافت کتاب
فارسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۰۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) پایه هفتم ۱۰۱-۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
کارو فناوری پایه هفتم ۱۰۲ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
ریاضی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۰۳ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
علوم تجربی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۰۴ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
پیام های آسمان پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۰۵ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
مطالعات اجتماعی (مدنی،جغرافیا،تاریخ) پایه هفتم ۱۰۸ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
فرهنگ و هنر پایه هفتم ۱۰۹ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۱۰ متوسطه اول هفتم بدون تغییر دانلود
کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۱۰-۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
تفکر و سبک زندگی (دختران و پسران) هفتم ۱۱۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
تفکر و سبک زندگی ویژه دختران ۱۱۱-۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
آموزش قرآن پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۱۲ متوسطه اول هفتم بدون تغییر دانلود
عربی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) ۱۱۴-۱ متوسطه اول هفتم تغییر یافته دانلود
فارسی ۱۱۵ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
آموزش مهارت های نوشتای (نگارش و انشا) ۱۱۵-۱ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
کار و فناوری ۱۱۶ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
ریاضی ۱۱۷ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
علوم تجربی پایه هشتم ۱۱۸ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
پیام های آسمان ۱۱۹ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
تفکر و سبک زندگی ویژه پسران ۱۲۱-۱ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
مطالعات اجتماعی ۱۲۲ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
فرهنگ و هنر ۱۲۳ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
انگلیسی (۲) ۱۲۴ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
کتاب کار انگلیسی ۱۲۴-۱ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
عربی ۱۲۵ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
آموزش قرآن ۱۲۶ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
تفکر و سبک زندگی ۱۲۷ متوسطه اول هشتم تغییر یافته دانلود
فارسی ۱۳۱ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) ۱۳۱-۱ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
ریاضی ۱۳۳ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
علوم تجربی ۱۳۴ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
پیام های آسمان ۱۳۵ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ۱۳۵-۲ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
کار و فناوری ۱۳۶ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی) ۱۳۸ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
فرهنگ و هنر ۱۳۹ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
انگلیسی ۱۴۰ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
کتاب کار انگلیسی ۱۴۰-۱ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
عربی ۱۴۱ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
آموزش قرآن ۱۴۲ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود
آمادگی دفاعی ۱۴۴ متوسطه اول نهم تغییر یافته دانلود

دانلود کتاب های مقطع متوسطه دوره دوم

نام کتاب کد کتاب مقطع پایه تغییرات دریافت کتاب
ادبیات فارسی (۲) ۲۲۰-۱ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
زبان فارسی (۲) ۲۲۰-۲ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
قرآن و تعلیمات دینی (۲) دین و زندگی سال دوم متوسطه ۲۲۲ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
انگلیسی (۲) دوم دبیرستان ۲۳۱-۱ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
جغرافیا سال دوم متوسطه ۲۲۵-۱ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ۲۳۸ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک تغببر یافته دانلود
قرآن و تعلیات دینی (۳) دین و زندگی سوم متوسطه ۲۵۱ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
انگلیسی (۳)سوم دبیرستان ۲۵۲-۱ متوسطه دوم دوم و سوم مشترک   دانلود
ادبیات فارسی (۳) ۲۴۹-۱ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
زبان فارسی (۳) سوم متوسطه ۲۴۹-۳ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
قرآن و تعلیات دینی (۳) دین و زندگی سوم متوسطه ۲۵۱ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
تاریخ معاصر ایران سوم متوسطه کلیه به جز انسانی و معارف ۲۵۳-۲ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
عربی (۳) سوم ریاضی و تجربی ۲۵۴-۱ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
فیزیک (۳) و آزمایشگاه سوم ریاضی ۲۵۶-۴ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
شیمی (۳)و آزمایشگاه سوم تجربی-ریاضی ۲۵۷-۱ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
حسابان سوم ریاضی ۲۵۸-۱ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
جبرواحتمال سوم ریاضی ۲۵۸-۲ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
هندسه (۲) ریاضی ۲۵۸-۴ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
مبانی علم رایانه ۲۶۶-۳ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
کتاب کار دانش آموز (مبانی علم رایانه) ۲۶۶-۵ متوسطه دوم سوم ریاضی فیزیک   دانلود
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ۲۸۳-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
انگلیسی (۱)و(۲) دوره پیش دانشگاهی ۲۸۴-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
معارف اسلامی دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی ۲۸۵-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
شیمی (فرآیندهای شیمیایی) پیش دانشگاهی ۲۸۹-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
فیزیک پیش ریاضی ۲۹۳-۲ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
هندسه تحلیلی و جبر خطی ۲۹۴-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک   دانلود
حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲۹۵-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک   دانلود
ریاضیات گسسته ۲۹۶-۱ متوسطه دوم چهارم ریاضی فیزیک تغببر یافته دانلود
آمار و مدل سازی سال دوم متوسطه ۲۵۸-۵ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
آمار و مدل سازی سال دوم متوسطه ۲۳۴-۳ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
ادبیات فارسی (۳) ۲۴۹-۱ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
زبان فارسی (۳) سوم متوسطه ۲۴۹-۳ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
تاریخ معاصر ایران سوم متوسطه کلیه به جز انسانی و معارف ۲۵۳-۲ متوسطه دوم سوم تجربی تغببر یافته دانلود
عربی (۳) سوم ریاضی و تجربی ۲۵۴-۱ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
فیزیک (۳)و آزمایشگاه سوم تجربی ۲۵۶-۳ متوسطه دوم سوم تجربی تغببر یافته دانلود
شیمی (۳)و آزمایشگاه سوم تجربی-ریاضی ۲۵۷-۱ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
ریاضیات (۳)سوم تجربی ۲۵۸-۳ متوسطه دوم سوم تجربی   دانلود
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ ۲۶۱-۱ متوسطه دوم سوم تجربی تغببر یافته دانلود
زمین شناسی ۲۶۲-۲ متوسطه دوم سوم تجربی تغببر یافته دانلود
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ۲۸۳-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
انگلیسی (۱)و(۲) دوره پیش دانشگاهی ۲۸۴-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
معارف اسلامی دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی ۲۸۵-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
فیزیک پیش دانشگاهی تجربی ۲۸۸-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
شیمی (فرآیندهای شیمیایی) پیش دانشگاهی ۲۸۹-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
زیست شناسی پیش دانشگاهی علوم تجربی ۲۹۰-۲ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی ۲۹۱-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی تغببر یافته دانلود
ریاضی عمومی (۱)و(۲)پیش تجربی ۲۹۲-۱ متوسطه دوم چهارم تجربی   دانلود
ادبیات فارسی (۳) متوسطه انسانی ۲۴۹-۲ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
زبان فارسی (۳) سوم انسانی ۲۴۹-۴ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
عربی (۳)علوم انسانی ۲۵۴-۲ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
ریاضی سوم انسانی ۲۵۸-۶ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
روان شناسی سوم انسانی ۲۶۸-۱ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
تاریخ ایران و جهان (۲) سوم انسانی ۲۷۱-۳ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
جغرافیا (۲) ۲۷۱-۴ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲)سوم متوسطه انسانی ۲۷۶-۱ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
منطق سوم دبیرستان ۲۷۷ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
فلسفه سوم متوسطه ۲۷۷-۱ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
آرایه های ادبی (قالب های شعر،بیان وبدیع) ۲۸۰-۱ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
جامعه شناسی ۲ سوم متوسطه ۲۸۱-۱ متوسطه دوم سوم انسانی   دانلود
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ۲۸۳-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
ادبیات فارسی (قافیه،عروض ،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاهی ۲۸۳-۴ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
انگلیسی (۱)و(۲) دوره پیش دانشگاهی ۲۸۴-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
معارف اسلامی دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی ۲۸۵-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
ریاضی پایه پیش انسانی ۲۹۲-۲ متوسطه دوم چهارم انسانی   دانلود
جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی ۲۹۷-۲ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
علوم اجتماعی پیش انسانی ۳۰۰-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی   دانلود
تاریخ شناسی پیش انسانی ۳۰۲-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی   دانلود
عربی پیش انسانی ۳۱۶-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
فلسفه پیش انسانی ۳۱۷-۱ متوسطه دوم چهارم انسانی تغببر یافته دانلود
هندسه یک رشتۀ ریاضی و فیزیک ۱۱۰۲۱۳ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
هنر کلیۀ رشته ها ۱۱۰۲۲۲ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
ریاضی و امار اسلامی معارف و علوم  ـ انسانی علوم و ادبیات ۱۱۰۲۱۲ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
منطق رشته ها ی ادبیات و علوم انسانی ــ علوم و معارف اسلامی ۱۱۰۲۲۳ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
تفکر و سواد رسانه ای ۱۱۰۲۲۵ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
جامعه شناسی ۱۱۰۲۲۰ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
نگارش شاخـۀ نظری ـ کلیۀرشتـه ها ۲۰۲۰۱۱۱ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
فیزیک تجربی ۱۱۰۲۱۴ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
امادگی دفاعی ۱۱۰۲۱۵ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
انگلیسی ۱۱۰۲۳۰ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
دین و زندگی ۱۱۰۲۰۴ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
دین و زندگی ۱۱۰۲۰۵ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
ریاضی و امار ۱۱۰۲۱۲ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
شیمی ۱۱۰۲۱۰ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
فارسی ۱۱۰۲۰۱ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود
فیزییک ۱۱۰۲۰۹ متوسطه دوم پایه دهم جدید دانلود

دانلود محتواهای آموزشی

نام محتوا کد درس مقطع پایه نوع فایل توضیحات دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-01.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس اول دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-02.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس دوم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-03.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس سوم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-04.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس چهارم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-05.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس پنجم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-06.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس ششم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-07.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس هفتم دانلود
پاورپوینت کمک آموزشی انگلیسی ppt-07-17-08.gbr انگلیسی متوسطه اول هفتم پاورپوینت درس هشتم دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول ra-07-16-01-04.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم اسم های اشاره قسمت ۱ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول ra-07-16-01-05.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم حروف الفبای عربی قسمت ۱ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول ra-07-16-01-05.2.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم حروف الفبای عربی قسمت ۲ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-01.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم واژه های درس اول قسمت ۱ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-01.2.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم واژه های درس اول قسمت ۲ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-01.3.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم واژه های درس اول قسمت ۳ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-02.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم اسم مذکر و مونث قسمت ۱ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-02.2.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم اسم مذکر و مونث قسمت ۲ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-03.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم مفرد –مثنی-جمع قسمت ۱ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-03.2.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم مفرد –مثنی-جمع قسمت ۲ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-04.2.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم اسم های اشاره قسمت ۲ دانلود
فیلم آموزشی عربی درس اول rf-07-16-01-05.1.mp4 عربی متوسطه اول هفتم فیلم الفبای عربی دانلود
فلش آموزشی عربی درس اول rg-07-16-01-04.1.swf عربی متوسطه اول هفتم فلش بازی اسم های اشاره دانلود
فلش آموزشی عربی درس دوم rm-07-16-02-06.1.swf عربی متوسطه اول هفتم فلش ترجمه جملات کوتاه دانلود
فلش آموزشی عربی درس سوم rm-07-16-03-06.2.swf عربی متوسطه اول هفتم فلش ترجمه جملات کوتاه دانلود
تصویر آموزشی عربی درس اول rp-07-16-01-03.1.jpg عربی متوسطه اول هفتم تصویر مفرد –مثنی-جمع دانلود
تصویر آموزشی عربی درس اول rp-07-16-01-05.1.jpg عربی متوسطه اول هفتم تصویر حروف الفبای عربی دانلود

چنانچه با کلیک ساده بر روی لینک ها دانلود آغاز نمی شود، می توانید با گرفتن کلید Alt و کلیک بر روی لینک دانلود این عمل را انجام دهید.

 

حضور و غیاب

 

هر ایرانی یک فرهیخته است