نرم افزار هوشمند سازی مدارس سمیم

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، به عنوان یکی از اولین مراکز علمی شناخته شده ی کشورکه از سال 1384 تا کنون با بهره گیری از متد های روز فناوری اطلاعات در راستای هوشمند سازی امور آموزشی و پرورشی مدرسه با ارائه ی نرم افزار سمیم طی سال ها بخش جدا ناپذیری از امور مربوطه ی مدارس شده است .

iphone

راحتی استفاده از نرم افزار با سرعت بالا

ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻤﯿﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ متفاوت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. همچنین دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده برای همه ی ﮐﺎرﺑﺮان مدرسه با هر سطح دانش رایانه ای از دیگر ویژه گی های سمیم در ایجاد یک محیط کاربر محور است.

"تک محوره بودن نرم افزار های قبلی فشار کاری زیادی رو برامون به همراه داشت اما سمیم با داشتن پنل های مجزا برای کابرای مدرسه علی الخصوص معلم ها حجم کاری رو تا حد زیادی برای معاونت ها کم کرده و این تقسیم کار توی این سامانه جوری انجام شده که هیچ کس احساس نمیکنه کار اضافی ای رو باید انجام بده."

 • ( حسین زیارانی ( معاون فناوری) )

فارغ از محدودیت زمانی و مکانی

تیم سامانه ی سمیم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪارس داﺷﺘﻪ است. تا ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زیر ساخت های مناسب جهت سهولت استفاده در تمام شرایط ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ نسبت به دسترسی به امکانات دیده شده توسط مدیر مدرسه برای کابران فراهم گردد.

"برنامه موبایل سمیم خیالمو راحت کرده لحظه ای از وضعیت پسرم تو مدرسه مطلعم و دیگه نیازی نیست برای خیلی از کارها به مدرسه برم حتی کارنامه هارو هم آنلاین میتونم بگیرم. "

 • (والدین)
ipad

مخاطبین سمیم

عملیات در سمیم با سرعت بالا و بدور از هرگونه پیچیدگی انجام می شود

مدیران مدارس

 • رصد نمودن تمام فعالیت های مدرسه و معلمان
 • تهیه ی گزارش ها ی تجمیعی در کوتاه ترین زمان
 • هماهنگی و همکاری بین عوامل انسانی مدرسه
 • دسترسی آسان به اطلاعات پرسنل و دانش آموزان
 • ارتبط مستمر با اولیاء، پرسنل و دانش آموزان

معاونان

 • برنامه ریزی ثبت نام و سامان دهی دانش آموزان
 • دسترسی سریع به پرونده دانش آموزان و پرسنل
 • تحلیل فعالیت های دانش آموزان و پرسنل
 • هماهنگی بین عوامل انسانی و و اجرای برنامه ها
 • رتبط مستمر با اولیاء، پرسنل و دانش آموزان

معلمان

 • دسترسی به محتوای آموزشی کاربردی جهت تدریس مناسب دروس
 • انجام امور کلاسی در هر مکان و زمان
 • طراحی آسان و سریع سئوالات، آزمون ها و تکالیف
 • ثبت سریع و راحت نمرات و موارد انضباطی

دانش آموزان

 • داشتن برنامه مناسب مطالعه
 • ارتباط مستمر با معلمان و مشاوران
 • اطلاع مستمر از پیشرفت و یا عقب ماندگی تحصیلی
 • تغییر نقش از مصرف کننده ی اطلات به تولید کننده ی آن
 • انتخاب صحیح رشته ی تحصیلی
iphone-ipad

همین حالا امتحان کنید

بیش از 500 مدرسه از سمیم استفاده میکنند

نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار