سامانه مدیریت یکپارچه مدارس (سمیم) با توجه به نوع فعالیت های خود با تعداد زیادی از مراکز علمی و موسسات تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.در زیر تعدادی از مجوز های کسب شده توسط سمیم آورده شده است

هر ایرانی یک فرهیخته است