سامانه مدیریت یکپارچه مدارس (سمیم) با توجه به نوع فعالیت های خود با تعداد زیادی از مراکز علمی و موسسات تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.در زیر تعدادی از مجوز های کسب شده توسط سمیم آورده شده است

نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار سمیم، نرم افزار هوشمند سازی مدارس