نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار