تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

نویسندگان

احمد روان، عادل شمسي زادگان

چکیده

امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود تکنولوژی و فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی تاثیر بکارگیری تکنولوژی و فناوری اطلاعات بر اثربخشی آموزش در مراکز آموزشی و بطبع آن پیشرفت و یا عدم پیشرفت آموزشی دانش آموزان می باشد و سعی دارد با بررسی وسایل کمک آموزشی و شرح و بیان کار کرد و موارد استفاده و معرفی آنها بر لزوم و یا عدم لزوم استفاده از این گونه وسایل در محیط آموزشی تاکید کند. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان سطوح یادگیری دانش آموزان و استفاده از تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات با اثربخشی آموزشی دانش آموزان تاثیرات معنی داری وجود دارد.


كلمات كليدي: تكنولوژي آموزشي، فناوري اطلاعات، يادگيري، پيشرفت تحصيلي

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید