مدل مفهومی هوشمند سازی مدارس

روند پیشرفت تکنولوژی و مدل مفهومی هوشمند سازی مدارس

بهتر است از تکنولوژی و مدل مفهومی هوشمند سازی مدارس در ارائه راه‌حل مسائل و مشکلات مدارس استفاده شود و یادگیری نیز به‌منظور ارائه راه‌حل برای مشکلات جامعه صورت پذیرد.

بنابراین باید میان مدرسه و جامعه ارتباط پویا و زنده‌ای ایجاد گردد تا به‌این‌ترتیب، بتوان مواد درسی را بر اساس نوع زندگی روزمره محلی مسائل و مشکلات فردی تهیه و تدوین کرد. البته افراد محلی هم باید به‌منظور استفاده مناسب از این منابع محلی، آموزش ببینند.

زیرا تکنولوژی تنها در آموزش رسمی مورداستفاده قرار نمی‌گیرد به‌علاوه یافته‌های مدرسه هم باید در جامعه بازدهی داشته باشد. بنابراین هماهنگی میان آموزش و عمل و استفاده صحیح از منابع محیطی باید موردتوجه برنامه ریزان آموزشی منطقه قرار گیرد.

ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و مدل مفهومی هوشمند سازی مدارس در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش

ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و هوشمند سازی مدارس ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ .

در ﺗﻌﻠﯿﻢ و تربیت اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ بهبودیافته و به ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن می‌تواند ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

به‌عنوان‌مثال:

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ، ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن
 • ﮐﺎﻫﺶ مدت‌زمان مورداستفاده یادگیرندگان ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن برحسب ﺗﻌﺪاد ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ها آﻣﻮزش داده می‌شود ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
 • ﮐﺎﻫﺶ هزینه‌ها، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ تأثیر ﺑﮕﺬارد
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل یادگیرنده و اﻧﻌﻄﺎف اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و معانی آن‌ها ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و درواقع ﭼﻨﯿﻦ قضاوت‌هایی ﺑﺎﯾﺪ برحسب چینه‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮدي ﺻﻮرت می‌گیرد.

مدرسه هوشمند

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺿﺮورت آن

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده و کارایی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر گرفته‌شده اﺳﺖ.

ﺣﺪود اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﯿﻦ کشورهای در ﺣﺎل رﺷﺪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد فنّاوری ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.

در کشورهای رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از درون و به‌ویژه ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺟﻮاﻣﻊ بر خواسته اﺳﺖ درحالی‌که ﻣﺸﮑﻼت ﻋﯿﻨﯽ و نیازهای آﻧﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در کشورهای در ﺣﺎل رﺷﺪ، آن‌ها را وا‌ می‌دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را به‌صورت ﯾﮏ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد.

 

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮد تکنولوژی در ﺗﻌﻠﯿﻢ و تربیت و آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ می‌شود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و تربیت مورداستفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم مورداستفاده در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، آزمایشگاه‌های زﺑﺎن و اﻧﻮاع رسانه‌های طراحی‌شده ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ. به‌عبارت‌دیگر ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در تعلیم و ﺗﺮﺑﯿﺖ اساساً ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزش ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻤﻌﯽ و بصری، مانیتورها و صفحه ﮐﻠﯿﺪی راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻤﻌﯽ و بصری ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ قابل‌تفکیک اﺳﺖ ﯾﮑﯽ سخت‌افزار و دیگری نرم‌افزار مدرسه.

ﻗﺴﻤﺖ سخت‌افزار ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و واﻗﻌﯽ سروکار دارد. از ﻗﺒﯿﻞ پروژکتورها، اورﻫﺪ، بردهای هوشمند، ضبط‌صوت، دﺳﺘﮕﺎه ویدئوها، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﮑﺮو راﯾﺎﻧﻪ و…..

در ﻗﺴﻤﺖ نرم‌افزار ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم متعددی اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دستگاه‌های ﻣﺬﮐﻮر مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرد، ﻣﺎﻧﻨﺪ نرم افزار هوشمند سازی مدارس، اﺳﻼﯾﺪ، ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاری، ﻧﻮارﻫﺎي وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ، برنامه‌های رایانه‌ای، زبان‌های ﻧﻮﺷﺘﺎری و… .

مدل مفهومی هوشمند سازی

روﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ و مدل مفهومی هوشمند سازی مدارس

 • اﺳﺘﻤﺮار و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه به‌طرف آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﻮری به‌جای ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺤﻮر
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاوم در استفاده از ﻣﻮاد یادگیری اﻧﻔﺮادي به‌جای موقعیت‌های ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺲ یادگیری ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و تربیت ﺧﯿﻠﯽ باارزش‌تر از ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻘﺎیق ﻮ اﺻﻮل می‌باشد.
 • اﻓﺰاﯾﺶ درك اﻫﻤﯿﺖ توانمندی‌های ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ مهارت‌های ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ، مهارت‌های رﻫﺒﺮي، ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و مهارت‌های ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ به‌جای یادگیری ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ویژگی‌های ﺷﻐﻞ خاص
 • اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ و تبیین ﻣﺎﻫﯿﺖ بازده‌های ﯾﺎدﮔﯿﺮی موردنظر از ﻗﺒﯿﻞ نظام شاخص‌های ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و تنظیم معیارهای ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • رﺷﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ( یادگیری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﮔﺮوه)
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ غیرطبیعی ﺑﻮدن روش‌های ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ به‌عنوان ابزارهای اندازه‌گیری شایستگی‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از طریق ﺗﻌﻠﯿﻢ و تربیت اﯾﺠﺎد می‌شود.
 • اﺳﺘﻤﺮار ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ تکنولوژی و سیستم‌های رایانه‌ای
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و استفاده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و برنامه های رایانه‌ ای
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺮﺳﯽ بیست‌وچهارساعته ﻣﻨﺎﺑﻊ یادگیری چندرسانه‌ای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات از فراگیران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن از اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اثربخشی دوره‌ها و برنامه‌های ﺧﻮدآموز.
 •  ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ آشنایی ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ رسانه‌های ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ازجمله سخت‌افزار و نرم‌افزار دﯾﺴﮏ ﻟﯿﺰ تعاملی به ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی مشابه آن در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎزل به‌عنوان ﻗﺴﻤﺘﯽ از سیستم‌های ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ

نرم افزار مدرسه

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 • روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ (ﻓﺮاﮔﯿﺮ- ﻣﺪار)مزایای هوشمند سازی
 • تشکیل ﮔﺮوﻫﻬﺎی درﺳﯽ
 • اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮد اﺑﺮازی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • تغییر ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس
 • تشویق داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ کمک‌آموزشی، نرم افزار مدرسه، ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮع درﺳﯽ
 • اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ بر اساس ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد اﺻﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ سخت‌افزار، نرم‌افزار مدرسه، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات کمک‌آموزشی ازجمله اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس نیازمندی‌ها و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و وﺟﻮد سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌خودی‌خود، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ هوشمند شدن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

 • ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي چندرسانه‌ای

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮاي چندرسانه‌ای و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ- ﯾﺎدﮔﯿﺮي، رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺪارس اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮاي چندرسانه‌ای ﻃﯿﻒ وسیع‌تری از ﺣﻮاس داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ- ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻖ می‌شود. در این ﻣﺪارس ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ- ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﻣﺤﺘﻮاي چندرسانه‌ای به‌صورت ﺧﻮدآﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند.

 • مدیریت ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ یکپارچه‌ی راﯾﺎﻧﻪ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت می‌تواند ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس را در اﻧﺠﺎم مأموریت‌ها و وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و اداری خودیاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس از اﻣﻮر ﺟﺎري ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف برنامه‌ریزی، ﻧﻈﺎرت و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر ﻣﺪارس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺪف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ارﺗﻘﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ-ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ پیاده‌سازی و بهره‌گیری از نرم افزار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪارس، ﺑﺎﯾﺪ موردتوجه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 • ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ مهارت‌های موردنیاز را در اﯾﻦ ﻣﺪارس را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﻮا را تألیف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرت ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاي ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاي به‌کارگیری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 • ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ راﯾﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ

نرم افزار هوشمند سازی

منبع: سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار