نرم افزار هوشمند سازی مدرسه

فاﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﻃﺮح ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت(ICT) ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی – ﯾﺎددﻫﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻌﻬﺪ و ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اوﻟﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مقدمه ای بر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و استفاده از نرم افزار هوشمند سازی مدارس از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺎﻟﺰی، اﯾﺪه ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۹۹۷ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۹۹۹ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ. ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺮف ﺷﺪ.

ﭘﺮوژه ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان از ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﻣﺎﻟﺰی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﻋﻄﺎران و ﺳﺮاج، ۲۰۱۰). ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۲۰۰۴ راه اﻧﺪازی ﺷد.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﭼﻬﺎر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﮐﺮد. ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر “ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان” در ﺳﺎل ۲۰۱۱، اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﯾﮕﺮﻧﻮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪارس اﯾﺮان ﺑﻮده است.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در مدرسه هوشمند

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪارس را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درك درﺳﺘﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪ (آزاد و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح)، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك و ارزش ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ آنها.

ﮐﻤﺒﻮد در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ۱ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻣﺪارس را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺪارس اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

پیاده سازی مدرسه هوشمند

متدولوژی تحقیق در رابطه با نحوه پیاده سازی مدرسه هوشمند

روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی- ﯾﺎددﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺣﻮزه ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺻﺪ اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

یافته های تحقیق پیاده سازی مدرسه هوشمند

ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت رﯾﺸﻪ ای ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار هوشمند سازی مدارس در ﻣﺪارس، ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در آﻣﻮزش در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد.

اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ درﺻﺪ اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﻤﻮدار ۱ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ۱ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داد اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺪل ﺷﮑﻞ ۱ در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ قرار می دهیم.

نرمز افزار هوشمندسازی مدرسه

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ از وﻗﺖ ﮐﻼس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻼس درس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درس اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎددﻫﻨﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎددﻫﻨﺪه- ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﻪ، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و آﻣﻮزش از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮاد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس، ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪﮔﺰﯾﻨﻪ ای و ﻏﯿﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی – ﯾﺎددﻫﯽ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﺮ درس ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و درك ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻄﺎﻟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎرج ﺷﺪن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی درس در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺼﻞ درس ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وب ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻏﻨﯽ، ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻓﻨﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و نرم افزار هوشمندسازی مدارس، داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارای داده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻬﺎ، ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ دروس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﮐﻼس ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و آزﻣﻮﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج از وﻗﺖ ﻣﺪرﺳﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رهبری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و نرم افزار مدرسه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، داﻣﻨﻪ آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دوره ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺬاب ﺗﺮی ﺑﺮای درك ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد. داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مدل مفهومی هوشمند سازی

ﺗﻌﻬﺪ و ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه، ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ادﻏﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﻼس ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از این رو ﻣﻌﻠﻤﺎن دراﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح درﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درس ﭼﺎپ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺮوی از ﻣﻘﺮرات وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی روزاﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﻨﺘﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻣﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

مدارس هوشمند

منبع:سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار