نرم افزار مدرسه و مدارس سبز

نرم‌ افزار مدرسه و حمایت از محیط زیست(مدارس سبز)

در این مقاله سعی شده تا راهبر دهایی جهت محافظت بیشتر از محیط زیست با استفاده از نرم‌ افزار مدرسه ارائه شود.عصر کنونی را دوران بحران‌های زیست‌محیطی نامیده‌اند. کره‌ی زمین به دلیل عملکرد انسان به‌سرعت در حال تغییر است. تحلیل لایه‌ی ازون، افزایش گازهای گلخانه‌ای و… محیط‌ زیست را مورد تهدید جدی قرار داده است.

نرم افزار مدرسه سبزسازﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪارس با اسفاده از نرم‌ افزار مدرسه ﺳﺒﺰ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ سالم‌سازی محیط‌زیست و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ازاین‌رو در اﯾﻦ مقاله تکنیک‌های ﻣﺘﻨﻮع و فعالیت‌های ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار می‌گیرند و هم چنین ضرورت استفاده از نرم افزار مدرسه در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد.

 ایده‌های راﻫﺒﺮدي ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺰ با استفاده از نرم‌ افزار مدرسه:

 • ﺗﺸﻮﯾﻖ دانش آموزان به پیاده‌روی
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ گروه‌های ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
 • اﯾﺠﺎد طرح‌های ﻫﻨﺮي از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ
 • ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺸﮑﻼت زیست‌محیطی
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
 • ﻣﻮزه و حیات‌وحش
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ کم پوست
 • اﺣﺪاث آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
 • ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه
 • ﺗﺮوﯾﺞ بهره‌وری از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري و نرم‌افزار مدرسه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ

نرم افزار مدرسه سبز

ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روي در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳه با استفاده از رسانه نرم‌ افزار مدرسه:

مدرسه هوشمند

پیاده‌روی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺮوﯾﺞ می‌دهد و داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ می‌کند ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪه اتومبیل‌ها ﺑﺮ محیط‌ زیست ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ سرویس‌دهی می‌شوند، از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن پیاده‌روی ﯾﺎ دوچرخه‌سواری می‌تواند ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 راه‌اندازی گروه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و صرفه جویی در کاغذ با استفاده از نرم‌ افزار مدرسه:

 

در ﺷﺮاﯾﻂ زیست‌ محیطی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ شده‌اند ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎﻏﺬ هرروز اﺗﻼف می‌شود، ﯾﻘﯿﻨﺎً زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ فرارسیده است. ازاین‌رو در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ سطل‌های ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎي گروه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ جمع‌آوری و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن سطل‌های ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در مکان‌های ﻣﺨﺼﻮص ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه می‌توانند از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از روزنامه‌ها و ﻣﺠﻼت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد طرح‌های ﻫﻨﺮی:

هنر در نرم افزار مدرسه هوشمند

راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼش ﺳﺒﺰ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوري ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان می‌توانند از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻼت و روزنامه‌ها پروژه‌های ﻫﻨﺮي اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ. آن‌ها ﻋﻼوه ﺑﺮ پاک‌سازی ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ می‌کنند ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ صرفه‌جویی در ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژي ﻣﯽ ﮔﺮدد.

راه‌اندازی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺸﮑﻼت زیست‌محیطی:

نقاشی و نرم افزار هوشمندسازی مدارس

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر می‌توان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، آب‌وخاک، ﺑﺤﺮان آب و خشک‌سالی و گونه‌های در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد. داﻧﺶ آﻣﻮزان می‌توانند به‌منظور ﺣﻤﺎﯾﺖ از گونه‌های در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و بحران‌های زیست‌محیطی در ﻣﺮاﺳﻢ صبحگاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت موردنظر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮوﺷﻮ، ﭘﻨﻞ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺶ آﻣﻮزان و خانواده‌ها ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻋﺰم ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﺮه زﻣﯿﻦ فراخوانند و پتانسیل‌های شگفت‌انگیز ﺧﻠﻘﺖ را در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ انرژی‌های ﭘﺎك ﯾﺎدآور ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﻔﺮﻫﺎي زیست‌محیطی و ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

گردشگری در مدارش هوشمند سبز

ﻣﺪارس ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪه آﻟﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از محیط‌زیست ﻓﺮاﻫﻢ می‌کنند. ﺗﺪارك ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از فن‌های ﺧﺎص ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﺳﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ محیط‌زیست می‌باشد. ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه، باغ‌وحش، ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و تصفیه‌خانه آب و ﻓﺎﺿﻼب از گزینه‌های ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ ﺳﻔﺮﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ بهره‌وری از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و نرم‌افزار مدرسه:

نرم افزار مدریت مدرسه

ﻣﺪرﺳﻪ ای که از نرم‌ افزار مدرسه استفاده میکند می‌تواند ﺑﺎ بهره‌گیری از ﻣﻨﺎﺑﻊ و فناوری‌های ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

با استفاده از نرم‌ افزار مدرسه به تدریج کاغذ و قلم و تخته سیاه از چرخه کلاس حذف می شود و تمام ابزار تعلیم، هوشمند و نرم افزاری است ودر واقع به نوعی ورود تکنولوژِی به آموزش و پرورش عملیاتی می شود.

نرم‌افزار مدرسه سمیم با هدف مدیریت مراکز آموزشی بدون کاغذ برآن است که در حمایت از محیط زیست نقش موثری ایفا کند.

امکانات موجود در نرم‌ افزار مدرسه سمیم که نقش به سزایی در این امر داشته اند:

 • حضوروغیاب الکترونیکنرم افزار مدیریت مدرسه
 • آزمون‌های الکترونیکی
 • شبکه ارتباطی
 • درسنامه الکترونیکی
 • برنامه‌ریزی تحصیلی آنلاین
 • پیش ثبت‌نام آنلاین
 • مرکز پیام
 • بانک سؤال آنلاین
 • کارنامه الکترونیکی
 • و …

جهت مشاوره و دریافت دمو نرم افزار مدرسه سمیم کلیک کنید.

به‌طورکلی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ چشم‌اندازهای زیست‌محیطی می‌توان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ نمی‌توانند دانش‌آموختگان را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ. ازاین‌رو اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زیرساخت‌ها ﯾﮏ اﻗﺪام مؤثر و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد که نیازمند برنامه‌ریزی و ﻋﺰم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

منابع:

سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار