نرم افزار مدرسه و امنیت مدارس

نرم افزار مدرسه و هوشمند سازی مدارس و تاثیر آن در حفظ امنیت روانی مدارس

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در سال‌های اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺑﻪ نرم افزار مدرسه و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ، گام‌هایی ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از فنّاوری‌های ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر شناخته‌شده‌اند. اﻣﺎ سؤالی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آید اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «آﯾﺎ اﻣﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺪارس، ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺪارس بی‌روح و ﻓﺮﺳﻮده دهه‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ می‌شود؟ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ به‌صورت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ طراحی‌شده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ فنّاوری‌های ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟».

نتایج ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ها ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از تکنولوژی‌ها و نرم افزار مدرسه و فناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ کاملاً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ طراحی‌شده باشد. از عوامل  مهم در طراحی ساختمان:

 • استفاده از سیستم‌های اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽنرم افزار مدرسه و فضای مدارس
 • استفاده از سیستم‌های تأسیساتی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • استفاده از ﻧﻮرﭘﺮدازي مناسب
 • استفاده از رﻧﮓ ﭘﺮدازي مناسب

به طور کلی ایجاد امنیت روانی بسیار موثر است.

 

 

در مدارس هوشمندی که از نرم ‌افزار مدرسه استفاده میکنند چه می گذرد؟

 • ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ(و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزي) اﺳﺖ.
 • داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ آﻣﻮزش می‌بینند.
 • ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ فن‌آوری راﯾﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ و  انجام‌گرفته و ﻣﺤﺘﻮاي اﮐﺜﺮ دروس آن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت و نرم افزار مدرسه آن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ می‌باشد.
 • راﯾﺎﻧﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درﺳﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌دهد.
 • وﻟﯽ درعین‌حال ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪارس ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد، زﯾﺮا می‌تواند داﻧﺶ آﻣﻮزان را در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎري ﮐﻨﺪ.
 •  داﻧﺶ آﻣﻮزان می‌آموزند ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

محیط نرم افزار مدرسه

ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارای نرم افزار مدرسه

تحقیقاتی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺼﺎب در سرتاسر ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آﻏﺎزي ﺑﺮ اﯾﺠﺎد درک و آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد تأثیر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪارس ﺑﺮ روي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ. ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درك ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ مشخصه‌های ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن‌ها می‌شود.

در ﮐﺎرﮔﺎهی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺎز آن‌ها ﺑﻪ کلاس‌های درﺳﯽ ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺳﻨﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ بررسی‌ها عبارت‌اند از:

 • اﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺻﺪا و ﭘﮋواك ﺧﻮبتاثیر نرم افزار مدرسه بر روی مغز دانش آموزان
 • ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺼﺮي و درك ﻋﻤﯿﻖ
 • ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻮﺟﻪ
 • درك و ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓ

 

 

اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مبتنی بر نرم افزار مدرسه

ﻣﺮاﮐﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ طراحی‌شده ﺑﺮاي اﻣﺮ آموزش‌وپرورش و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و ﺑﺤﺚ رواﻧﯽ اﻓﺮاد دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ غیرمادی و در ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ را ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند.

ﭘﺲ در ﺑﺤﺚ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي روﺣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮاي آن‌ها ﻃﺮاﺣﯽ می‌شود در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع:سیویلیکا

 

 

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار