مزایا و معایب نرم افزار جامع مدرسه

بررسی مزایا و معایب نرم افزار جامع مدرسه و هوشمند سازی مدرسه

مدارس هوشمند و نرم افزار جامع مدرسه دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از اینکه:

 • در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و نرم افزار جامع مدرسه و غیره درس‌های جدیدی را با توجه به نیازها و علاقه دانش آموزان طراحی و یا این که درس‌های موجود را تغییر دهند و اصلاح کنند.
 • بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس سنتی است.
 • دانش آموزان خودشان سرعت یادگیری‌شان را تعیین می‌کنند و ساعات یادگیری محدود به ساعات مدرسه نیست. نقش معلمان تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پی گیری آموزش شخصی آنان تغییر می‌یابد.
 • دانش آموزان اغلب به جای کیف‌های مملو از کتب حجیم، با رایانه‌های کیفی (laptop) در سر کلاس درس حاضر می‌شوند.
 • ارزشیابی از دانش آموزان به جای این که در مقاطع و نوبت‌های فاصله دار ( در پایان هر فصل یا هر ترم و …) صورت پذیرد هر روز و به شکل آنلاین خواهد بود.
 • دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، والدین خود را از ساعت آمد و رفت خود مطلع می‌سازند.
 • والدین دانش آموزان نیز می‌توانند با یک آموزش ساده به نرم افزار مدرسه متصل شوند و به این وسیله از وضعیت و روند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند.
 • در این مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه‌های درسی خود فراتر گام بردارند.
 • دانش آموزان با داشتن یک رایانه در منزل، همیشه با سیستم مدرسه خود در ارتباط‌ اند لذا می‌توان گفت مدارس هوشمند هیچ وقت تعطیل نیستند.

ویژگی های نرم افزار جامع مدرسه

کلاس‌های هوشمند دارای نرم‌ افزار مدرسه

شاید همه ما در دوران تحصیلمان بارها خودمان را در همچین مدرسه‌ای تصور کردیم و در آن زمان فکر می‌کردیم درس خواندن در یک مدرسه هوشمند چه قدر می‌تواند راحت باشد.

چون همه کارها را ربات‌ها انجام می‌دهند و فقط ما زنگ تفریح‌ها خوراکی می‌خوریم و در خانه هم به این ربات‌ها هستند که تکالیف ما را انجام می‌دهند و خلاصه تنها تصوری که ما از هوشمند سازی مدارس داشتیم حضور ربات‌ها و انجام کارهای روزمره ما و حتی یادگیری به جای ما بود.

هر چند که با ظهور تکنولوژی هوشمند سازی مدارس ما به اشتباه خودمان پی بردیم و فهمیدیم که مفهوم درست هوشمند سازی مدارس چیست اما همچنان مدرسه هوشمند جذابیت و هیجان خود را هم برای دانش آموزان و هم معلمان و والدین دارد وهمه افراد سؤالات و ابهامات زایدی در خصوص این تغییر و تحول سیستم آموزش هوشمند سازی آن دارند.

 

کلاس دارای نرم افزار جامع مدرسه

نرم افزار جامع مدرسه و دیگر تجهیزات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪارس

هوشمند سازی مدارس هم مانند هر نحوه هوشمندسازی دیگری مانند خانه هوشمند یا ساختمان هوشمند نیاز به تجهیزات و وسایل هوشمندی دارد که به کمک آن‌ها بتوانیم اهداف آموزشی و یادگیری هوشمند را اجرا کنیم.

تجهیزات هوشمند هرروز در حال افزایش و به‌روزرسانی هستند اما در مورد مهم‌ترین تجهیزات هوشمند مدارس می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 • ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ واﯾﺖ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر
 • ﮐﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎز ﯾﺎ ﮐﯿﺖ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • ﻟﺐ ﺗﺎپ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز
 • ﻗﻠﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • ﻧﺮم اﻓﺰار جامع مدرسه
 • نرم افزار مدرسه

تجهیزات نرم افزار جامع مدرسه

مزایای استفاده از نرم افزار جامع مدرسه

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ به‌ویژه اوﻟﯿﺎ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ یکدیگر
 • آشنایی دانش آموزان با فناوری الکترونیکی و افزایش توانمندی‌های فردی دانش آموزان
 • رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺷﯿﻮه ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش
 • افزایش ﺑﺎزده ﮐﺎري در ﻣﺪرﺳﻪ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن
 • استمرار ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • همراه ﻧﻤﻮدن ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ نیازمندی‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ دانش‌بنیان
 • ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار جامع مدرسه ﻣﺨﺼﻮص اﻣﮑﺎن ذخیره‌سازی ﻣﻄﺎﻟﺐ ارائه‌شده در ﮐﻼس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ به‌صرفه ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﮐﻼس و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ اﺳﻨﺎد و فایل‌های آﻣﻮزﺷﯽ می‌گردد.
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزیابی‌های ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بااستعداد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﺎددﻫﯽ-یادگیری
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺠﺮﺑﯽ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮري و دانش‌آموز ﻣﺤﻮري در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزشی
 • توسعهٔ مهارت‌های ادراکی، کلامی، اجتماعی، حرفه‌ای تخصصی دانش آموزان
 • ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨد

مزایای استفاده از نرم افزار جامع مدرسه

 

معایب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪارس

 • ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻼس می‌گیرد.
 • ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي را ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ راه اﻧﺪازي و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻌﻠم می کاهد.
 • نوشتن ﺑﺮ روي ﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روي تخته‌سیاه ﯾﺎ واﯾﺖ ﺑﺮد سخت‌تر اﺳﺖ و ﺑﺮ روي ﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ به‌اندازه تخته‌سیاه نمی‌توان خوش‌خط ﺑﻮد.

نرم افزار جامع مدرسه

 

نتیجه‌گیری

افزایش استفاده ازکامپیوتر در آموزش به یک نیاز تبدیل شده است. ما برای عقب نماندن از قافله جامعه جهانی که به سرعت نقش رایانه‌ها را در مشاغل گسترش می‌دهد به سیستم آموزش متناسب این عصر نیازمندیم.

اما از این موضوع نیز نباید قافل باشیم که استفاده از انواع نرم افزارها و محتواهای آموزشی غیراستاندارد می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به آموزش وارد و یادگیرندگان را دچار سردرگمی کند.

برای ایجاد مدرسه هوشمند و یا کلاً ورود فناوری اطلاعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی و هماهنگ باشیم که بتواند شبکه آموزشی قوی استاندارد را اتخاذ کند تا خدمات محتوایی و آموزشی را به راحتی در دسترس مدرسه قرار دهد.

تا زمانی که معلمان کلاس‌های مجهز به تجهیزات هوشمند مهارت‌های استفاده از آن را فرانگیرند نصب این تجهیزات بیشتر موجب دلسردی معلم و دانش آموزان کلاس می‌گردد.

پس از تسلط به کار با این تجهیزات که اصلاً کار سختی هم نیست نوبت به تهیه محتوای آموزشی و نرم افزارهای جامع مدرسه مفید می‌رسد. در صورت عدم استفاده از محتوای آموزشی مناسب، این مدرسه با یک مدرسه سنتی هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

اما اگر یک کلاس درس به تجهیزات هوشمند سازی مانند رایانه، ویدئو پروژکتور و برد هوشمند و نرم افزار مدرسه مجهز شود و معلم کلاس مهارت‌های کار با این تجهیزات و توانایی استفاده از نرم افزار و محتواهای آموزشی مرتبط را داشته باشد به طورقطع این امکانات نقش بسیار مؤثری در تقویت انگیزه و افزایش یادگیری دانش آموزان خواهند داشت.

با امید به اینکه مدارس هوشمند راهی باشد در جهت رشد فکری دانش آموزان این مرز و بوم.

 

منبع :سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار