نرم افزار مدرسه بر هوش اجتماعی و هوش معنوي

تاثیر نرم افزار مدرسه بر هوش اجتماعی

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هوشمند سازی مدارس و نرم افزار مدرسه سمیم بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در شهرگرگان انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستان های شهر گرگان به تعداد ۱۴۰۱ نفرمی باشد . حجم نمونه، براساس جدول کرجسی و مورگان ۳۰۱ نفر برآورد شد که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

پیشرفت تحصیلی نیز بر اساس معدل امتحان نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بررسی شد. یافته ها نشان داد که دانش آموزان مدارس هوشمند دارای نرم افزار مدرسه دارای هوش اجتماعی و هوش معنوی بالاتری بودند؛ هم چنین، یافته ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی با هوش اجتماعی و ابعاد آن رابطه معناداری ندارد ولی با هوش معنوی و ابعاد آن همبستگی معناداری نشان داد. نتیجه آن که، حضور دانش آموزان در مدارس هوشمند می تواند موجب رشد بهتر هوش اجتماعی و هوش معنوی آنها شود.

تاثیرات نرم افزار مدرسه و هوشمند سازی مدارس

در دهه گذشته چندرسانه ای های تعاملی، به سرعت توسعه یافتند؛ این ابزارها می توانند روش های یادگیری خلاق و قدرت مندی برای آموزش فرگیران باشند. در همین راستا ، هوشمندسازی مدارس به کمک نرم افزار مدرسه سمیم در ایران آغاز شده است، با توجه به آمار و ارقام اعلام شده این امر با سرعت و به طور وسیعی در سطح کشور در حال گسترش است. مدرسه هوشمند با استفاده از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان، تلاش می کند.

در واقع، در این مدارس یادگیری بر اساس:

نرم افزار مدرسه

  • سرعت فردی
  • تشریک مساعی
  • خودگردانی
  • پیوستگی بین موضوعات درسی

می باشد و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست؛

بلکه شامل:

می باشد و هم زمان میتوان روی تفاوت های فردی هر دانش آموز و سبک های مختلف یادگیری برنامه هایی تدارك دیده شود.

نقش مدارس هوشمند و نرم افزار مدرسه

با توجه به مطالب مطرح شده، رسالت و هدف مدارس هوشمند ، بهبود وضعیت تحصیلی، باتوجه به محتوای درسی است.

اما آنچه که امروزه برای دانش آموزان که آینده سازان هر کشوری هستند، لازم است، توجه به توانایی اداره خود در امور اجتماعی، دستیابی به توانایی یک شهروند خوب بودن است و در اینجا لازم است تا رسالت مدارس هوشمند به عنوان یک مدرسه ،فارغ از تمرکز بر استفاده از وسایل الکترونیکی؛ نقش این نوع مدارس در رشد و توسعه دانش آموزان در اموری مانند هوش اجتماعی و معنوی مورد بررسی قرار گیرد. لذا، در همین راستا محققان به این موضوع اندیشیدند که آیا مدارس هوشمند توانسته علاوه بر فعالیت در زمینه پیشرفت تحصیلی، برهوش اجتماعی و هوش معنوی دانش آموزان تأثیر بگذارد.

دیدگاه های موجود در رابطه با ارتباط هوش و نرم افزار مدرسه

امروزه، باور کلی بر این است که هوش و یا در واقع، آنچه که به طور سنتی به عنوان هوش سنجیده می شود، یک پیش بینی کننده ی قوی و عمده در عملکرد تحصیلی است.

در اوایل قرن حاضر، دو دیدگاه مختلف در خصوص ساختار هوش ارائه شده است. اسپیرمن هوش را به عنوان یک عامل (هوش عمومی)، مفهوم سازی کرده است . وی هوش عمومی را مختص تمامی عملکردهای متفاوت افراد و در تمام زمینه های توانایی های انسانی در نظر گرفته است.

تورستون استدلال می کند که هوش زمانی به خوبی قابل درك است که مجموعه توانایی های ذهنی را تبیین کند؛ مانند استدلال عددی، توانایی های درك فضایی و درك زبانی که جنبه های مختلف عملکرد را تشریح میکند.

از طرفی انسان موجودی اجتماعی بوده که برای کسب موفقیت در زندگی نیازمند هوشاجتماعی است؛ امروزه، با توجه به افزایش تنش ها، استرس ها و پیچیدگی های مختلف، هوشاجتماعی در سبک زندگی کنونی افراد دارای اهمیت زیادی است.

نرم افزار مدرسه

تاثیر مدارس هوشمند و نرم افزار مدرسه بر مهارت های اجتماعی

در بررسی پیشینه تحقیق، واصفیان و نقش ( ۲۰۱۴ ) در پژوهشی به منظور مقایسه راهبردهای خودنظم بخش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان مدارس سنتی و هوشمند در شهر اصفهان انجام دادند. نتایج نشان داد که در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس سنتی و هوشمند تفاوت معناداری وجود نداشت، ولی میزان استفاده دانش آموزان مدارس هوشمند از راهبردهای خودنظم بخش بالاتر بود هم چنین، در مدارس هوشمند راهبردهای خودنظم بخش رابطه بیشتری با عملکرد تحصیلی در این دانش آموزان داشت.

در پژوهشی بهمنی و همکاران در خصوص تأثیر مدارس هوشمند بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان، یافته ها نشان داد که مدارس هوشمند و نرم افزار مدرسه سمیم بر مهارت اجتماعی و ابعاد آن تأثیر داشته و دانش آموزان مورد مطالعه دارای مهارت اجتماعی بالاتر از سطح میانگین بوده اند.

یافته های مطالعه نیازی نشان داد که مدارس هوشمند موجب رشد همه جانبه دانش آموزان از لحاظ ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی شده است و توانایی ها و قابلیت های فردی دانش آموزان را ارتقاء داده است.

موجب تربیت دانش آموزا نی متفکر و آشنا به فن آوری شده است و موجب افزایش مشارکت ها ی مردم ی در امور مختلف مدرسه شده است.

تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد ابعاد آموزشی و پرورشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان انجام داد.

نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که فن آوری اطلاعات وارتباطات بر روی رشد ابعاد آموزشی (انگیزه تحصیلی، یادگیری و درگیری در تکالیف) و ابعاد پرورشی (رشد روانی، رشد اخلاقی و رشد اجتماعی) دانش آموزان تأثیر داشته و بین آنها ارتباط معناداری وجود دارد.

موانع نرم افزار مدرسه هوشمند

تاثیر مدارس هوشمند بر هوش اجتماعی و معنوی

نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نشان داد که بین هوش اجتماعی در کل و سه بعد آن شامل پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی، دانش آموزان مدارس هوشمند در همه موارد میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی کسب کردند که با یافته های نیازی، واصفیان و نقش و بهمنی و همکاران مطابقت دارد.

در مدارس هوشمند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد تأکید است.

نتایج به دست آمده توسط فانی در تحقیقی تحت عنوان مقایسه تأثیر شیوه سنتی و نوین آموزش بر دانش و رضایت مندی دانشجویان دندانپزشکی، از نتایج پژوهش حاضر حمایت می کند. تحلیل داده ها در خصوص مقایسه هوش معنوی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی، حاکی از وجود تفاوت معنادار در هوش معنوی در کل و بعد درك زندگی معنوی بود . به گونه ای که دانش آموزان مدارس هوشمند نمره بالاتری به دست آورده بودند.

نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزان دو گروه عادی و هوشمند در زمینه مؤلفه درك و ارتباط با سرچشمه هستی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. اما در مورد مؤلفه درك زندگی معنوی، تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود.

نرم افزار مدریت مدرسه

چرا هوش اجتماعی در مدارس هوشمند و دارای نرم افزار مدرسه بیشتر است؟

هوش اجتماعی را می توان توانایی ادراك و مهار هیجان ها و احساسات خود در جهت کمک به فعالیت های فکری، تصمیم گیری و ارتباطی دانست و بر اساس یافته های گلمن افرادی که از نظر هوش اجتماعی بالا هستند، می دانند که هیجان ها و احساسات خود و دیگران را کنترل و هدایت نمایند. با توجه به این تعاریف دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی هر دو دارای سطحی از هوش اجتماعی می باشند.

دلیل اینکه میزان هوش اجتماعی در دانش آموزان مدارس هوشمند در تحقیق فعلی بیشتر است، می تواند شیوه آموزشی باشد که در این مدارس حاکم است.

در استفاده از نرم افزار مدرسه سمیم  شیوه آموزشی به گونه ای است که یادگیری را جالب، مهیج و معنادار می سازد و جسم، روح و ذهن دانش آموز را در فرآیند یادگیری درگیر می سازد.

تفکر

پیشنهاداتی در رابطه با نرم افزار مدرسه

  • آنچه که نباید در مدارس هوشمند مورد غفلت واقع شود؛ این است که در راستای تقویت هوش معنوی و هوش اجتماعی شاگردان مقام معلم نباید حذف شود.
  • حمایت مدیران تصمیم گیر در آموزش و پرورش در راستای توسعه مدارس هوشمند.
  • آگاهی فرهنگیان از مزایا و معایب مدارش هوشمند و تأثیر آن بر ابعاد تربیتی شاگردان.
  • توجه ویژه به کاربرد فن آوری اطلاعات و مبحث یادگیری الکترونیکی در مدارس.

منبع: نورمگز

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار