مدارس هوشمند ایران

تجربه یک معلم از تدریس در یکی از مدارس هوشمند ایران

مدارس هوشمند ایران از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺪارس ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ – ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ، در ﻋﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، نرم افزار مدرسه، ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎزی در ﮐﻼس درس و ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درس و ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تحول‌پذیری و ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ،  جهانی‌شدن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺸﮑﻼت اطلاع‌رسانی ﺳﻨﺘﯽ دارد، ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ و بحث‌انگیزترین رشته‌های ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

مدارس هوشمند

بیان مساله ی مدارس هوشمند

واژه‌ی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ در ادﺑﯿﺎت آموزش‌وپرورش ﮐﺸﻮر واردشده اﺳﺖ و فعالیت‌های ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﺰ به‌صورت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﻦﺣﻮزه انجام‌شده اﺳﺖ.

وزارت آموزش‌وپرورش ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آموزه‌های دﯾﻨﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺟﺎﯾﮕﺎه، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ توسعه‌ی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، بین‌المللی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ازاین‌رو ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ همتی ﻣﻀﺎﻋﻒ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن می‌توان ﺑﻪ تغییر نگرش در شیوه‌ی آﻣﻮزش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ زیرساخت‌ها ﻧﻤﻮد.

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﯾﮏ اﻗﺪام مدبّرانه در راﺳﺘﺎی ﺳﻨﺪ چشم‌انداز ﻧﻈﺎم، ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آموزش‌وپرورش و ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آموزش‌وپرورش و ﺿﺮورﺗﯽ انکارناپذیر باهدف اﺟﺮای پیشرفته‌ترین روش‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل تغییر ساختار و ﻣﻌﻤﺎری اﺟﺮاﯾﯽ در آن‌ها ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ بهره‌وری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مدرسه هوشمند

تعاریفی از مدارس هوشمند

در ﻣﻮرد ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ایران ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی عنوان‌شده اﺳﺖ ازجمله: ﻣﺪارسی ﮐﻪ در آن روﻧﺪ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻧﻈﺎرت، ﮐﻨﺘﺮل، ﯾﺎددﻫﯽ_ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و کمک‌آموزشی، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ، اﺳﻨﺎد و اﻣﻮر دﻓﺘﺮی، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن‌ها، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽِ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر طراحی‌شده اﺳﺖ را “مدارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ” می‌گویند.

درواقع ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مدرسه‌ای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ فن‌آوری راﯾﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم می‌گیرد و ﻣﺤﺘﻮای اﮐﺜﺮ دروس آن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت آن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ مدرسه‌ای ﯾﮏ دانش‌آموز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و قابلیت‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌دهد و اﯾﻦ نکته‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ مسئولان ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺎزه می‌دهد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان، آن‌ها را ﺑﺮای اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مدرسه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎددﻫﯽ ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﮋوﻫﻨﺪه طراحی‌شده اﺳﺖ. به‌عبارتی‌دیگر، ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ به‌صورت دستگاهی نظام‌یافته بازسازی‌شده ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزد و آﻣﻮزش در آن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ به‌سوی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﺳﺖ.

مدارس هوشمند ایران

تجربه یک معلم از تدریس در یکی از مدارس هوشمند ایران

این‌جانب ﻓﻬﯿﻤﻪ ﯾﺴﻠﯿﺎﻧﯽ آﻣﻮزﮔﺎر دﺑﺴﺘﺎن ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺳﺪه ﻟﻨﺠﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ زرین‌شهر ﻫﺴﺘﻢ.

ﺑﻨﺪه ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در آموزش‌وپرورش در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ هستم.

در ﮐﻼس ﻣﻦ ۳۲ ﻧﻔﺮ دانش‌آموز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ در دﺳﺘﺮس اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس رﻏﺒﺖ و ﻧﺸﺎط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ درس و ﮐﻼس ﻧﺪارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، آزﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان اذﻋﺎن ﺑﻪ بی‌انگیزگی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ از بی‌رغبتی و بی‌حوصلگی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻼﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺎداب و بانشاط می‌خواهم ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل درآﯾﻨﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دانش‌آموز ﻣﺤﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

متأسفانه ﻫﺮ زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎرج از ﮐﻼس می‌شد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﺘﺮض و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻼس اﻧﻀﺒﺎط و ﻧﻈﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺪرﺳه مسئله‌ای ﺑﻮد ﮐﻪ می‌خواستم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ آن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ را از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮد و ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و محتوا سازی ﮐﻼس را ﺟﺬاب و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺳﺎزم.

تجربه در مدرسه هوشمند

روﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻌﻠﯽ مدارس هوشمند ایران

 • اﺳﺘﻤﺮار و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺤﻮر
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاوم در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎدﮔﯿﺮی چهره ﺑﻪ ﭼﻬﺮه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ از ﺗﺪرﯾﺲ حقایق و اﺻﻮل می باﺷﺪ.
 • اﻓﺰاﯾﺶ درك اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی رﻫﺒﺮی، ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
  و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ ﺧﺎصّ
 • اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزده ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • رﺷﺪ واﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ (ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن در ﮔﺮوه)
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ و اﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن روﺷﻬﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد
 • اﺳﺘﻤﺮار ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻓﺮا ﮔﯿﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دوره ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آﻣﻮز.
 • ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ اﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار دﯾﺴﮏ ﻟﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻠﯿﺒﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺎﺑﻪ ان در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از مدارس هوشمند ایران

 • روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ(ﻓﺮاﮔﯿﺮ- ﻣﺪار)
 • تشکیل ﮔﺮوه های درﺳﯽ
 • اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮد اﺑﺮازی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • تغییر ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس
 • تشویق داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ،نرم افزار مدرسه، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮع درﺳﯽ
 • اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در داﻧﺶ آﻣﻮزان

مدرسه هوشمند

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی مدارس

 • ﺑﺮای ﮐﻼس درس ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺘﺎ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات Active / Passive ﺷﺒﮑﻪ.
 • اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ.
 • وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
 • ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
 • ﻧﺮم اﻓﺰار مدیریت ﻣﺪرﺳﻪ
 • ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

مدرسه های هوشمند

منبع:سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار