نرم افزار مدرسه و کارکنان

نرم افزار مدیریت مدرسه و دیدگاه مدیران و معلمان

نرم افزار مدیریت مدرسه و خودنویس اﻣﺮوزه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ مدرسه‌ای ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ بهره‌گیری از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻓﺎوا)، اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و فرصت‌های ﻧﻮﯾﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ که ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺪارس و نرم افزار مدیریت مدرسه ﯾﮏ اﻗﺪام مدبرانه در راﺳﺘﺎی ﺳﻨﺪ چشم‌انداز ﻧﻈﺎم، ﺗﺤﻮل بنیادین آموزش‌وپرورش و ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ فاوای آموزش‌وپرورش و ضرورتی انکارناپذیر باهدف اﺟﺮای پیشرفته‌ترین روش‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﮕﺎه علمی و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ وضعیت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و پرورشی کشور است.

اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و معماری اﺟﺮاﯾﯽ در مدارس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ بهره‌وری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای مدیران، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﺎی دانش‌آموزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نرم افزار مدیریت مدرسه و همکاری در مدرسه

نرم افزار مدیریت مدرسه و خودنویس در ﯾﮏ مدرسه هوشمند، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﮑﺮ است و ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮب توسط همه‌ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی است و همان‌گونه ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷــﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان می‌باشد، درواقع مدرسه‌ی ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ   ﻣﺤﻠﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ در آن علاقه‌مندی‌های ﻓﮑﺮی و ذﻫﻨﯽ و ﻧﯿﺰ همکاری‌های حرفه‌ای، ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ قرارگرفته و پشتیبانی می‌شوند.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ نرم افزار مدیریت مدرسه، ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ و سازمان‌دهی می‌شود ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی جامعه‌ی ﻣﺪرﺳﻪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ مشی، جهت‌گیری، خودآگاهی، ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎ قرار گیرند ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎز و چشم‌انداز ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌نمایند.

کار تیمی همراه با نرم افزار مدیریت مدرسه

نرم افزار مدیریت مدرسه ازجمله نیازمندی‌های ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻮاﻣﻊ دانش‌بنیان می‌باشند و روﯾﮑﺮدﻫﺎی توسعه‌ی مهارت‌های داﻧﺸﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را دﻧﺒﺎل می‌نمایند. در اﯾﻦ ﻣﺪارس، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ – ﯾﺎدﮔﯿﺮی تقویت‌شده و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی مهارت‌های ﮐﻠﯿﺪی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ تکیه‌ بر فعالیت‌های ﮔﺮوﻫﯽ، در ﻋﺼـــﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻓﺮاﻫﻢ می‌شود.

جامعه آماری استفاده شده در پژوهش (دیدگاه معلمان و مدیران در استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه)

نرم افزار مدیریت مدرسه و خودنویسدر اﯾﻦ روش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ منطقه‌ی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ و دو و ﭼﻬﺎر و ده و ﭼﻬﺎرده آﻣﻮزش و ﭘﺮوش به‌طور ﺗﺼـــﺎدﻓﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪارس هوشمند آن جمع‌آوری و موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررسی‌های به‌عمل‌آمده در ﭘﮋوﻫﺶ حاضر کلیه‌ی ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﮐﻼس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

۲۷۶۰ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن‌ها ۱۱۵۰ مدرسه‌ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ۱۱۵۰ ﻣﺪﯾﺮ می‌باشد و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﺪﯾﺮان ۲۹۱ ﻧﻔﺮ می‌باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ۱۱۵۰ ﻣﺪرﺳﻪ، ۱۷۲۵۰ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ۳۷۷ ﻧﻔﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهند، درنتیجه ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ۲۹۱ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس هوشمند ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ۳۷۷ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

جامعه آماری نرم افزار مدیریت مدرسه

نتایج استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه و نظر معلمان و مدیران

نرم افزار مدرسه و خودنویسﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ نرم افزار مدیریت مدرسه و زیرساخت توسعه‌یافته‌ی فن‌آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ مدرسه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رایانه‌ای در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ازنظر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و ازنظر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـــﺎﻧﯽ آموزش‌دیده در حوزه‌ی فن‌آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﺧﻮرداری از ارﺗﺒﺎط یکپارچه‌ی رایانه‌ای ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ازنظر ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده است.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌توان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﭘﻨﺞ مؤلفه ﻃﺮح هوشمند سازی در ﻣﺪارس ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻔﺎوت معناداری وﺟﻮد دارد.

نتیجه حاصل از استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه

 

پیشنهادات کاربردی در جهت استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه

  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺮم افزار مدیریت مدرسه ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎددﻫﯽ ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮی می‌باشد، ازآنجاکه معلمان ﺑﺮای اراﺋﻪ دروس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای تولیدشده دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اراﺋﻪ آن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آموزش‌وپرورش ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد.
  • ازآنجاکه اﺳﺘﻔﺎده هوشمندانه از اﺑﺰار و ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﻤﮏ می‌کند، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از نرم‌ افزار مدیریت مدرسه و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺪارس ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ معلمان درزمینهٔ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﺮح درس و تألیف ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸــﻮﯾﻖ آن‌ها ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار مدیریت مدرسه ﮐﻤﮏ می‌کند و در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن تأثیر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد.
  • اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ مدرسه از نرم افزار مدیریت مدرسه ﺑﻪ برنامه‌ریزی، آینده‌نگری، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی به‌موقع، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان وﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن کمک می کند.
  • ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از نرم‌ افزار مدیریت مدرسه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و همچنین از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ محیط‌زیست ﮐﻤﮏ می‌کند.
  • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای اﻣﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰوات ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد. ازآنجاکه اﯾﻦ ﺳﺮور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تعریف‌شده داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد می‌تواند آسیب‌رسان ﺑﻮده و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی، اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ می‌اندازد، ازاین‌رو برنامه‌ریزی ﺑﺮای راه‌اندازی ﯾﮏ ﺷـــﺒﮑﻪ اﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه

 

منبع:سیویلیکا

سامانه هشت
پیشرفته ترین نرم افزار مدرسه
مقالات مرتبط
به اشتراک بگذارید
نرم افزار هوشمند سازی مدارس ، نرم افزار مدرسه سمیم شعار نرم افزار